Privacy Statement

Sinds 25 mei 2018 is de AVG van kracht, de nieuwe Europese privacywet. In onze privacy statements leest u meer over hoe wij als praktijk met uw persoonsgegevens omgaan.

 

PRIVACYSTATEMENT A. Eringa

 

 

Centrum voor Basis-GGZ Dokkum-Burgum gevestigd te Dokkum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67680356, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe A. Eringa met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 

 1. Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie A. Eringa persoonsgegevens verwerkt:

 1. (potentiële) patiënten;

 2. bezoekers aan de praktijk van A. Eringa;

 3. bezoekers van de website pp-le.praktijkinfo.nl;

 4. sollicitanten;

 5. alle overige personen die met A. Eringa contact opnemen of van wie A. Eringa persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.

 

 

 1. Verwerking van persoonsgegevens

A. Eringa verwerkt persoonsgegevens die:

 1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;

 2. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;

 3. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van A. Eringa zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt;

 4. indien van toepassing : opnamen van beeld- of geluidsopnamen in het kader van de diagnostiek of behandeling door A. Eringa

 

 1. Doeleinden verwerking

A. Eringa verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;

 2. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;

 3. het verbeteren van de praktijkwebsite pp-le.praktijkinfo.nl;

 4. het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;

 1. Rechtsgrond

A. Eringa verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;

 2. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;

 3. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;

 4. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

 5. Een wettelijke verplichting om gegevens aan te leveren aan het Centraal Bureau voor de Statistiek in het kader van de jeugdzorg

 6. uitvoering van de verplichting vanuit de Raamovereenkomst met gemeenten om (deels) geanonimiseerde persoonsgegevens te verstrekken voor de kwartaal-uitvragen jeugdzorg.

 

 1. Verwerkers

A. Eringa kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van A. Eringa persoonsgegevens verwerken. A. Eringa sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

 

 1. Persoonsgegevens delen met derden

A. Eringa deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. A. Eringa deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

 

 1. Doorgifte buiten de EER

A. Eringa geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt A. Eringa ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 

 1. Bewaren van gegevens

A. Eringa bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. A. Eringa hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 1. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;

 2. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;

 3. gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;

 4. gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure;

 5. bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

 

 1. Wijzigingen privacystatement

A. Eringa kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van A. Eringa gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

 

 1. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht A. Eringa te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met A. Eringa door een e-mailbericht te sturen naar psychologen.aukje@protonmail.com.

 

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop A. Eringa persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met A. Eringa door een e-mailbericht te sturen naar psychologen.aukje@protonmail.com. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

 

 

 

PRIVACYSTATEMENT M. Mandjes-Terpstra

 

 

Centrum voor Basis-GGZ Dokkum-Burgum gevestigd te Dokkum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67680356, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe M. Mandjes-Terpstra met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 

 

 

 1. Toepassing

 

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie M. Mandjes-Terpstra persoonsgegevens verwerkt:

 

 1. (potentiële) patiënten;

 2. bezoekers aan de praktijk van M. Mandjes-Terpstra;

 3. bezoekers van de website pp-le.praktijkinfo.nl;

 4. sollicitanten;

 5. alle overige personen die met M. Mandjes-Terpstra contact opnemen of van wie M. Mandjes-Terpstra persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.

 

 

 

 

 

 1. Verwerking van persoonsgegevens

 

M. Mandjes-Terpstra verwerkt persoonsgegevens die:

 

 1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;

 2. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;

 3. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van M. Mandjes-Terpstra zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt;

 4. indien van toepassing : opnamen van emdr-behandelingen in het kader van supervisie van M. Mandjes-Terpstra

 

 

 

 1. Doeleinden verwerking

 

M. Mandjes-Terpstra verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 

 1. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;

 2. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;

 3. het verbeteren van de praktijkwebsite pp-le.praktijkinfo.nl;

 4. het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;

 5. het bewaken van de toegang tot de praktijk en het beschermen van vertrouwelijke gegevens.

 

 1. Rechtsgrond

 

M. Mandjes-Terpstra verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 

 1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;

 2. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;

 3. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;

 4. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

 

 

 

 1. Verwerkers

 

M. Mandjes-Terpstra kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van M. Mandjes-Terpstra persoonsgegevens verwerken. M. Mandjes-Terpstra sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

 

 

 

 1. Persoonsgegevens delen met derden

 

M. Mandjes-Terpstra deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. M. Mandjes-Terpstra deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

 

 

 

 1. Doorgifte buiten de EER

 

M. Mandjes-Terpstra geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt M. Mandjes-Terpstra ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 

 

 

 1. Bewaren van gegevens

 

M. Mandjes-Terpstra bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. M. Mandjes-Terpstra hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 

 1. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;

 2. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;

 3. gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;

 4. gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure;

 5. bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

 

 

 

 1. Wijzigingen privacystatement

 

M. Mandjes-Terpstra kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van M. Mandjes-Terpstra gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

 

 

 

 1. Rechten, vragen en klachten

 

U hebt het recht M. Mandjes-Terpstra te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met M. Mandjes-Terpstra door een e-mailbericht te sturen naar psychologen.marloes@protonmail.com.

 

 

 

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop M. Mandjes-Terpstra persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met M. Mandjes-Terpstra door een e-mailbericht te sturen naar psychologen.marloes@protonmail.com. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

 

 

Contact

Telefoon 0519-34 64 63
 

Centrum voor Basis GGZ Dokkum Burgum

Oostersingel 17
9101 KL Dokkum
Telefoon:
0519-34 64 63
Fax:
0519-34 63 55
Mobiel: 06-55706268:
Routebeschrijving >